အချစ်စာမျက်နှာ - တစ်

By - Htoo Eain Thin , Ringo , Too Too , Graham